۰ سبد خرید
مستر کلاس پول محمّد بصیری

معرفــی کـسب‌وکار خـاص

مستر کلاس پول چیست؟

مستـر کلاس پــول جامع ترین دوره کسـب‌وکـار ایران اسـت که در آن به صاحبین کسـب و کـارها، کارآفرینان، مدرسیـن و… نقشه راه عملی می دهد تا در کمترین زمــان ممکـن بتوانند با اجـرای آمـوزش‌هـا و تکنیـک‌هـا درآمـد خود را بـه صــورت چشمگیــر افزایـش دهند.

مهمـترین تفـــاوت مســتر کـلاس پـول با دوره‌هـای آموزشـی بیزنسـی که در جهـان برگـذار می‌شود انتـقال تجـــارب آزمـوده شده و یا به بیانــی دیگر زندگی زیسته است.

مستر کلاس پول محمّد بصیری

مستـر کــلاس پـــول چیـست؟

مستـــر کــلاس پول جـامــع‌تریــن

دوره کسـب‌وکار ایران است که در آن به صاحبی کسـب‌وکارها، کارآفرینان، مدرسین و… نقشه راه عملی می‌دهد تا در کمترین زمــان ممکن بتـوانند با اجــرای آموزش‌هـا و تکنیک‌هـا درآمـد خود را بــه صــورت چشمگیــــر افزایــش دهند.

مهمـترین تفـــاوت مســتر کـلاس پـول با دوره‌هـای آموزشـی بیزینسـی که در جهـان برگـزار می‌شود انتـقال تجـــارب آزمـــوده شده و یا به بیانـــی دیگر زندگـی زیستــه اسـت.

بخشی از مباحث مستر کلاس پول:

 • نقشـه راه از طریـق بیـزنس‌مدل
 • طـــــراحـی ســیستم فــــروش
 • برنــدسازی شخصی و برندسازی
 • تبلیــــــــــــغات موثـــــــــــــر
 • تکنیـــک‌های بازاریـــابی مـدرن
 • طـــــراحـی ســیستم فـروشــی
 • تکنیـــک‌های بازاریـــابی مـدرن
 • دیجیتــــــــــــال مـارکتیـــــنگ
 • تکنیـــک افزایــش فــــــــروش
 • ارتبـــــــــــــــاط با مشــــــتری
 • نـــــــــیـروی انســـــانــــــــــی
 • بـه ســــــــوی پیشـــــــــرفـت

بخشی از مباحث مستر کلاس پول:

 • نقشـه راه از طریـق بیـزنس‌مدل
 • طـــــراحـی ســیستم فــــروش
 • برنــدسازی شخصی و برندسازی
 • تبلیــــــــــــغات موثـــــــــــــر
 • تکنیـــک‌های بازاریـــابی مـدرن
 • طـــــراحـی ســیستم فـروشــی
 • تکنیـــک‌های بازاریـــابی مـدرن
 • دیجیتــــــــــــال مـارکتیـــــنگ
 • تکنیـــک افزایــش فــــــــروش
 • ارتبـــــــــــــــاط با مشــــــتری
 • نـــــــــیـروی انســـــانــــــــــی
 • بـه ســــــــوی پیشـــــــــرفـت
مستر کلاس پول محمّد بصیری