دوره پولسازی - دوره معجزه

تکنیک نجوا استاد محمد بصیری

تکنیک نجوا استاد محمد بصیری

تکنیک نجوا: یک تکنیک کاربردی برای تغییر باورهای غلط و جایگزین کردن باورهای صحیح