وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای better than yesterday
How is today better than yesterday

چجوری امروزت از دیروزت بهتر میشه ؟

چجوری امروزت از دیروزت بهتر میشه ؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع چجوری امروزت بهتر میشه ؟ زندگی با سرعت در حال جلو رفتنه و من به عنوان یک انسان انتخاب می کنم که حالم خوب باشه یا نباشه ...