محتوای answer
when-no-answer-is-found

وقتی هیچ جوابی پیدا نمیشه

وقتی هیچ جوابی پیدا نمیشه گفتگوی زنده استاد محمد بصیری با موضوع وقتی هیچ جوابی پیدا نمیشه