محتوای چرا ما فقیریم
do-you-like-wealth-or-poverty-300X300

دوست داری ثروت رو جذب کنی یا فقر؟

دوست داری ثروت رو جذب کنی یا فقر؟ ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع دوست داری ثروت رو جذب کنی یا فقر؟ امروز میخوام یک نکته درگوشی بگم، که 99% مردم ازش خبر ندارند! در زندگی،ما به وسیله انتخاب هامون ...