محتوای پولدار
Words-kill-more-people-than-bullets-300×300

کلمات بیشتر از گلوله‌ها آدم می‌کشن

کلمات بیشتر از گلوله‌ها آدم می‌کشن ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع کلمات بیشتر از گلوله‌ها آدم می‌کشن توی این ویدئو می‌خوام از قدرت یک اسلحه باهات صحبت کنم! اسلحه‌ای که هم در دست خودت هست و هم در دست ...
know-your-roadmap-in-life

نقشه راهت رو در زندگی بشناس!

نقشه راهت رو در زندگی بشناس! ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع نقشه راهت رو در زندگی بشناس! محل ضبط ویدئویی که در پست امشب می‌بینید کارخونه‌ای هست که همراه با برادر نازنینم در حال ساختنش هستیم و به‌زودی افتتاح ...
a-poor-belief-that-does-not-allow-people-to-trust-you

باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن

باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن ویدئو استاد محمد بصیری با موضوع باوری فقرساز که نمیذاره آدما بهت اعتماد کنن توی این پست درباره یک باور فقرساز صحبت کردم، باوری که تا زمانی باهات باشه تو به ثروت ...