محتوای ویژگی پولسازان
Characteristics of money-making people

ویژگی افراد پولساز

ویژگی افراد پولساز مردم در جامعه به چند دسته تقسیم میشوند که بخشی از مردم جامعه را افراد پولساز و ثروتمند تشکیل می دهند. محمد بصیری: «این افراد را به جرعت میتونم بگم یکی از تاثیر گذارترین و الهام بر ...