وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای مشارکت انتفاعی
Net business profit.4

سود خالص کسب و کار

سود خالص کسب و کار اقتصاد اقتصاد در لغت به معنی میانه روی و نگه داشتن حد تعادل و پرهیز از افراط و تفریط است. اقتصاد بخش مهمی از زندگی روزمره ماست، تمامی ما روزانه با یک بخش اقتصادی در ...