وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای رهبری
Definition of management and leadership.1

تعریف مدیریت و رهبری

تعریف مدیریت و رهبری از ابتدای خلقت همواره جنگی بین انسان ها بوده تا قدرت را به دست بگیرند و بر دیگران غلبه کنند. قدرت طلبی حسی بوده که همیشه در وجود همه انسان ها بوده و هر فرد به ...