وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای بازار سازی
Increase sales with marketing

افزایش فروش با بازار سازی

افزایش فروش با بازار سازی بازار سازی فعالیتی است که در آن، پیشنهاد های خرید و فروش مختلفی در قیمت های معین بیان می شود و بازار را برای معامله با آن قیمت های توافق شده آماده می کند. عملکرد ...