وبسایت رسمی استاد محمد بصیری

محتوای ارتعاش اعداد
Repetitive and mirror numbers.1

اعداد تکرار شونده و آینه ای

اعداد تکرار شونده و آینه ای اعداد همیشه در زندگی ما انسان ها جایگاه ویژه ای داشته اند. از زمان اختراع اعداد تا به کنون، ما این اعداد را به مقاصد گوناگون استفاده کرده ایم، برای ریاضیات و حساب، شمارش، ...