دوره پولسازی - دوره معجزه

تست عزت نفس استاد محمد بصیری

تست عزت نفس استاد محمد بصیری

تست عزت نفس : روشی کاربردی و مناسب جهت شناخت میزان عزت نفس هر شخص